Od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej zwane „RODO”. Wobec powyższego Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna przedstawia następującą informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

I. Administrator danych osobowych

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna (dalej zwana LROT) jest administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach dotyczących przetwarzana danych osobowych proszę kontaktować się z nami pisemnie na adres ul. Krakowskie Przedmieście 6, 20-002 Lublin, drogą elektroniczną na adres e – mail: do@lrot.pl, lub telefonicznie pod numerem 81-532 14 48

II. Organ nadzorczy w zakresie danych osobowych.

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

III. Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

  1. w celu prowadzenia procesu rekrutacji pracowniczej oraz na staż i praktyki (podstawa z art. 22 § 11 i inne Kodeksu pracy oraz ustaw powiązanych, w tym ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy);
  2. w celu realizacji umowy o pracę, prowadzenia rejestru pracowników, akt pracowniczych i ewidencji czasu ich pracy (podstawa prawna: Umowa o pracę, Przepis prawa: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.) – w szczeg. art. 221 w związku z art. 94 pkt 9a i 9b);
  3. w celu zgłoszenia do ZUS, aktualizacji zgłoszenia i przekazywania danych o zwolnieniach (podstawa prawna: Przepis prawa, Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1778 t.j.) – art. 1, 6 oraz 6a);
  4. w celu prowadzenia rozliczeń z pracownikami, wypłata wynagrodzeń, naliczanie obciążeń oraz naliczanie składek do ZUS (podstawa prawna: Umowa o pracę, Przepis prawa: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.) Dział III – Wynagrodzenia; ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1778 t.j.) – art. 1, 6 oraz 6a;
  5. w celu wykonywania innych obowiązków ustawowych spoczywających na Pracodawcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  6. w celu archiwalnych (dowodowych) i rozliczeniowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania określonych okoliczności wynikających z przechowywanych informacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jak również wynika z określonych przepisów prawa, zobowiązujących nas do przechowywania dokumentów i innych nośników, zawierających Twoje dane osobowe;
  7. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy.

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych: a) podstawowe dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, numer i seria dowodu osobistego, imiona rodziców, adres zamieszkania, adres e – mail, numer telefonu; b) inne dane związane ze stosunkiem pracy: dane o wykształceniu, przebiegu dotychczasowego i aktualnego zatrudnienia, status emeryta lub rencisty, status ucznia/studenta, informacja o absencji, dane dotyczące stanu zdrowia (w tym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności); dane o zakresie obowiązków, stawce wynagrodzenia, karach i nagrodach, numer rachunku bankowego do wypłaty wynagrodzenia, informacje o członkach rodziny.

V. Odbiorcy danych.

Twoje dane osobowe (w niezbędnym zakresie) możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: ZUS, Urząd Skarbowy oraz inne organy administracji w przypadkach przewidzianych prawem, podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych i zawieramy umowę o powierzenie przetwarzania, takim jak: dostawca usług IT, biuro rachunkowe.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Twoich danych poza obszar UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych.

Zgodnie z art. 13.2.a i 14.2.a RODO informujemy, iż: Twoje dane osobowe zebrane i przetwarzane w związku ze stosunkiem pracy będą przechowywane maksymalnie przez okres 50 lat, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Po wskazanym okresie zostaną zniszczone.

VIII. Twoje prawa:

Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Ci: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych. Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe, możesz zażądać, abyśmy je usunęli. d) ograniczenia przetwarzania danych Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych. e) prawo do przenoszenia danych: f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie drogą listowną pod adres Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 20-002 Lublin, drogą elektroniczną na adres email: do@lrot.pl lub zadzwoń pod numer: 081-532 14 48 . Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.