Liczba przystanków: 13, Szacowany czas przejścia: 2 - 4 godz.

Położenie Lublina na pograniczu kulturowym wschodniego i zachodniego chrześcijaństwa, a także na ważnych szlakach handlowych, które istniały tu już we wczesnym średniowieczu, sprawiło, że przez wieki miasto odznaczało się wielokulturowością. Jego mieszkańcy wyznawali różne religie, a znaczna ich część posługiwała się odmiennymi językami. W społeczeństwo Lublina wtopili się Rusini, Niemcy, Żydzi, Ormianie, Turcy a także Francuzi, Szkoci, Grecy, Holendrzy i Anglicy.

Znaczącą rolę w kulturowym krajobrazie Lublina odegrali Włosi, którzy będąc katolikami łatwo się polonizowali. Część z nich, należąca do cechu muratorów, pozostawiła dzieła swoich umysłów i rąk widoczne w wystroju architektonicznym kilku kościołów - zwłaszcza tych reprezentujących styl renesansu lubelskiego oraz baroku.

Na przełomie XVII/XVIII wieku rozkwit przeżywała społeczność Rusinów, która mieszkała tu od średniowiecza. W 1588 r. powstało w Lublinie bractwo cerkiewne. Odsetek ludności prawosławnej zwiększył się w czasie utraty niepodległości Polski i zaboru rosyjskiego. Zaborcy ograniczali jednocześnie prawa unitów, którzy mieli tu własną parafię po zawarciu Unii Brzeskiej w 1596 roku.

W lubelskim grodzie stawiano też zbory kalwińskie w okresie reformacji. Protestanci zaczęli odgrywać znaczną rolę w okresie nasilonego rozwoju przemysłu na przełomie XIX i XX wieku.

Obok Polaków - najliczniej reprezentujących mieszkańców Lublina, byli również Żydzi, którzy już na początku XVI wieku zaczęli tworzyć własną dzielnicę na Podzamczu. Przez stulecia, aż do dokonanej przez hitlerowskich najeźdźców tragicznej zagłady w czasie II wojny światowej, społeczność żydowska wnosiła bardzo duży wkład w gospodarczy i duchowy rozwój Lublina. 

Szlak Wielokulturowy umożliwia poznanie najważniejszych miejsc i obiektów, które świadczą o tradycyjnej otwartości i tolerancji lublinian wobec różnych religii oraz odmiennych idei społecznych, wywodzących się ze wspólnego dziedzictwa europejskiego, a także pozaeuropejskiego. Zapraszamy na wspaniałą, barwną i pobudzającą wyobraźnię wędrówkę w przeszłość!

 

 1. Szlak Wielokulturowy - Pomnik Unii Lubelskiej na Placu Litewskim
 2. Szlak Wielokulturowy - Zespół cmentarzy przy ul. Lipowej
 3. Szlak Wielokulturowy - Kościół Ewangelicko-Augsburski pw. Trójcy Świętej
 4. Szlak Wielokulturowy - Pałac Lubomirskich
 5. Szlak Wielokulturowy - Dawna cerkiew grecka
 6. Szlak Wielokulturowy - Zespół Szkół Ekonomicznych im. Augusta i Juliusza Vetterów
 7. Szlak Wielokulturowy - Kościół pomisjonarski i seminarium duchowne
 8. Szlak Wielokulturowy - Rynek Starego Miasta
 9. Szlak Wielokulturowy - Brama Grodzka
 10. Szlak Wielokulturowy - Wzgórze Zamkowe
 11. Szlak Wielokulturowy - Dawny kompleks synagogalny
 12. Szlak Wielokulturowy - Cerkiew prawosławna pw. Przemienienia Pańskiego
 13. Szlak Wielokulturowy - Wzgórze Czwartek